The Treasury of Lives

འགྱུར་མེད་སྲིད་ཞི་ཕུན་ཚོགས་ནི་སྲིབ་མདའ་རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་དང་། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཡིན།


Dirk Schmidt is Ph.D. student in Asian Languages and Cultures at the University of Wisconsin-Madison. www.dirkpschmidt.com

Published October 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Tshe dbang 'gyur med. 2011.Srib rdzogs chen dgon gsang chen bkra shis chos gling gi byung ba rags tsam brjod pa drang srong bden gtam. Lha ldan sprul pa'i gtsugs lag khang: Tshe dbang 'gyur med, pp. 103-112.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།