The Treasury of Lives

པད་ཚལ་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་སྒྲུབ་ཐོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ནི་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༧༦༩ ལོར་ཁོང་གིས་པད་ཚལ་གླིང་བྱང་ཆུབ་དཔལ་རི་དགོན་ཕྱག་བཏབ།


Dorje Penjore is Chief Researcher at The Centre for Bhutan Studies.  

Published February 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Pad tshal gling grwa tshang las byed tshogs chung. 2010.Bum thang pad tshal gling dgon pa’i chags rabs dang sprul sku rim byon gyi rtogs brdzod.Thimphu: byang chub dpal ri grwa tshang, pp. 13-40.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།