The Treasury of Lives

ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི་རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཡིན།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published July 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Rab 'byams lnga pa 'gyur med kun bzang bstan pa'i rgyal mtshan. In Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 498-499. Beijing: Krung go'i bod rigs dpe skrun khang. TBRC W27401Samten Chhosphel
July 2012

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།