The Treasury of Lives

དྲུང་ཆེན་མཁའ་སྐྱོད་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ནི་སྨར་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དཔོན་ཞིག་གི་ཁྱིམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་།  ཁོང་གིས་ཆོས་རྒྱུད་གྲུབ་མཁའ་སོ་སོ་ནས་བླ་མ་བསྟེན་ནས་ཐོས་བསམ་མཛད། ཆབ་མདོའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫ་ཆུའི་ལུང་པར་རྣམ་རྒྱལ་སྒང་ཞེས་པའི་དགོན་སྡེ་ཞིག་ཕྱག་བཏབ། ཡུལ་དཔོན་གྱི་ཁྱིམ་གཞིས་ཡིན་པས། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཡུང་ལོ་དང་མཇལ་ཞིང་། སི་ཁྲོན་གྱི་གླང་ཆེན་འགྱིང་རིར་སྐུ་གཤེགས།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published December 2009

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa ’byung gnas. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su’u mi rigs dpe skrun khang, pp. 893-895.

Si tu paN chen chos kyi ’byung gnas, and ’Be lo tshe dbang kun khab. 1972. Sgrub brgyud karma kaM tshang brgyud pa rin po che’i rnam par thar pa rab byams nor bu zla ba chu shel gyi phreng ba. New Delhi: D. Gyeltsen & Kesang Legshay, vol. 1, pp. 501-508.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།