The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published July 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu po. 2002.Shar chen byams pa kun dga' bkra shis. InGsung ngag rin po che lam 'bras bla ma brgyud pa'i rnam thar kun 'dus me long, vol. 1, pp. 106-110. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W23724.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།