The Treasury of Lives

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་མཚན་སྙན་ཆེ་བའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཉིད་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའི་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་ཤིང་ཁོང་གི་གདན་ས་དངོས་ནི་མདོ་ཁམས་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱལ་གླིང་ཡིན་མོད། ༡༩༨༠ལོར་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་དང་ཉེ་བའི་གནས་ཤིག་ཏུ་ཞེ་ཆེན་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་མཛད། བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་རྗེས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་གཙོ་བོ་ནི་འབྲུག་ཡུལ་ཡིན། ཁོང་གིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པ་དང་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་ཕྱག་དཔེ་ཁྱོན་བསྡོམས་པོད་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཞུགས། དགུང་ལོ་བཅུར་ཕེབས་དུས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཡོད་མོད་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་ནི་བཞེས་མྱོང་མེད་ཅིང་། ཡུམ་སྲས་སོགས་ཀྱང་མངའ་བ་སེར་ཁྱིམ་པའི་རྣམ་པར་བཞུགས་པ་ཞིག་ཡིན། 


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published December 2009

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dilgo Khyentse. 2008.Brilliant Moon: The Autobiography of Dilgo Khyentse. Ani Jinpa, trans. Boston: Shambhala.

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 1981-1985.Gter chen bla ma'i rnam rol mchog sprul rin po che bkra shis dpal 'byor gyi zhabs brtan. InGsung 'bum/'jam dbyangs chos kyi blo gros, pp. 243-244. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang.TBRC W21813.

Nyoshul Khenpo. 2005.A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication.

Ricard, Matthieu. 2001.The Spirit of Tibet: The Life and World of Khyentse, Spiritual Teacher. New York: Aperture.

Tulku Thondup. 1996.Masters of Meditation and Miracles: The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།