The Treasury of Lives

འཕགས་པ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོག་མ་ཡིན་ལ། ཕྱིས་སུ་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་གདན་སར་མཛད། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཨརྱ་དེ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་མྱོང་པས་མཚན་ལའང་དེ་ལྟར་ཐོགས། དགའ་ལྡན་དུ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས་རྗེས་ཡུལ་གང་སར་འགྲིམས་ནས་རི་ཁྲོད་དང་དགོན་སྡེ་མང་པོ་བཞེངས་པར་གྲགས།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published June 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anonymous. 1986.Bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha gdams bsgrigs. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. Vol. 9, pp. 1-7.

Anonymous. 2001.Rgyal ba 'phags pa lha'i skyes rabs dang po bde chen rdo rje zhing. InZhal snga bka' brgyud kyi thun mong ma yin pa'i chos 'byung, vol. 1, pp. 16-97. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.

Byams pa chos grags. N.d.Chab mdo byams pa gling gi gdan rabs. Chamdo: Chab mdo par 'debs bzo grwa par btab, pp. 123-205.

Mkhas grub shAkya lha dbang. 2001 (1640).Zhal snga bka' brgyud kyi thun mong ma yin pa'i chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, p. 16-97.

Rab byams pa blo bzang dbang phyug. N.d.'Phags pa lha sku phreng dang po nas drug pa 'tsho gzhes bar gyi mdzad pa rag rim.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།