The Treasury of Lives

Thinley Dorje Lama studied at Namkha Khyung Dzong Monastery under Pema Rigtsal Rinpoche and Khenpo Nyima Gyaltsan for over fourteen years. He is from Humla, Nepal.

Published July 2019

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Padma 'od gsal mtha' yas. 2000. Bya bral rin po che mkhan chen chos dbyings khyab brdal gyi rnam thar. Kanbu Quqiao zhuan. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang. TBRC W20209

Pema Rigtsal Rinpoche. Personal communication with the author.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།