The Treasury of Lives

དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའམ་དར་ཐང་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་ནི་རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མ་གཙོ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་བས་སྙན་པ་ཆེ། པད་ནོར་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་དང་དཔལ་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་གྲགས་ཆེན་སྐོར་ཞིག་གི་ཡོངས་འཛིན་དུ་བཞུགས་པ་རེད། ཁོང་ཉིད་སྤྱི་ལོ ༡༩༥༨ ལོའམ་ཡང་ན སྤྱི་ལོ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བཙོན་དུ་བཟུང་ནས་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད།


Adam Pearcey is the founder of Lotsawa House and a former director of the Rigpa Shedra. Read more at adamspearcey.com.

Published April 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Gar dbang Nyi ma. 1991. Dpal yul dar thang dgon gyi lo rgyus mdo tsam brjod pa rin po che'i do shal. In Mgo log rig gnas lo rgyus (deb gnyis pa). Golok: Srid gros mgo log khul u slob sbyong lo rgyus dang tshan slob rig 'phrod u yon lhan khang. pp. 157-182. TBRC W1GS49554.

O rgyan brtson 'grus. 1999. Dar thang dgon pa'i gdan rabs. Chengdu: si khron mi rigs dpe skrun khang. TBRC W20028.

O rgyan brtson 'grus. 2008. Dar thang mchog sprul rin po che'i mañdzu'i zhabs kyi rnam par thar pa shin tu nyung ngur bkod pa gser gyi thig le. In Dpal yul mchog sprul rin po che'i gsung 'bum. TBRC W1KG6199.

Tsering Lama Jampal Zangpo. 1988. A Garland of Immortal Wish-Fulfilling Trees: The Palyul Tradition of Nyingmapa. trans. Sangye Khandro. Ithaca: Snow Lion. pp. 136-39.

Nyoshul Khenpo. 2005.A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication. pp. 263-265.

Tulku Thondup. 1996.Masters of Meditation and Miracles:The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།