The Treasury of Lives

桑杰仁青于1596至1602年间担任第二十七任甘丹赤巴。他曾在甘丹寺并很可能在拉萨上密院或下密院学习。他做过色拉寺堪布以及甘丹夏孜学院的确杰,他随后荣登甘丹金座。其后,他为八世达赖喇嘛传戒剃度。在任职期间翻新了甘丹羊八井寺。他同时也是包括坦加寺及帕莫确德等寺院的代理院长。


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2010

参考书目

Bstan pa bstan 'dzin. 1992. 'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang. Mundgod: Drepung Gomang Library, p. 73.

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994. Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02. Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 64.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698). Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 86-87.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站