The Treasury of Lives

Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published December 2009

参考书目

Ngag dbang dkar brgyud rgya mtsho & Yongs 'dzin 05 Ye shes grub pa. 1968. Grub dbang zhwa mo na tha'i 'khrungs rabs rnam thar gsol 'debs dpag bsam 'khri shing. Leh.

Stag tshang ras pa ngag dbang rgya mtsho. 1968. O rgyan mkha' l'gro'i gling go lam yig thar lam bgrod pa'i them skas. In Stag tshang ras pa'i rnam thar dang rdo rje'i mgur. Ladakh Hemis: Byang chub chos gling, pp. 115-155.

Petech, Luciano. 1977. The Kingdom of Ladakh, c. 950-1842. Rome: IsMEO Seria Orientale Roma, vol. 51.

Schwieger, Peter. 1996. “Stag tshang ras pa's Exceptional Life as a Pilgrim.” Kailash 18, pp. 81-107.

Snellgrove, David, and Tadeusz Skorupski. 1977. The Cultural Heritage of Ladakh. Boulder: Prajña Press.

Tucci, Giuseppe. 1971. Travels of Tibetan Pilgrims in the Swat Valley. In Opera Minora, Rome: Dott. Giovanni Bardi, vol 2, pp. 369-418.

Yongs 'dzin 02 Kun dga' lhun grub. 1968 (1663). O di yA Na pa ngag dbang rgya mtsho'i rnam thar legs bris bai rdu rya dkar po'i rgyud mang. In Stag tshang ras pa'i rnam thar dang rdo rje'i mgur. Ladakh Hemis: Byang chub chos gling, pp. 1-113.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站