The Treasury of Lives

赤钦贡却曲培于1629-1637年九年间担任第三十五任甘丹赤巴。他曾在吉效寺等许多寺院学习,并在桑浦内邬托寺及上密院做导师,也在哲蚌洛色林和甘丹夏孜教学。 他是四世达赖喇嘛的老师,在没有成为甘丹赤巴以前,他是上密院、仁青林寺、桑浦内邬托以及许多其他寺院的堪布。 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2010

参考书目

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Chos sde chen pod pel ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung chos dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyang.Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 79-80.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 630-632.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 310-311.

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994.Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02.Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 66.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698).Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 90-91.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站