The Treasury of Lives

顿月嘉措于1702至1708年担任第四十八任甘丹赤巴。他曾于哲蚌果芒及下密院学习,后担任这两寺院的堪布。他同时也是甘丹绛孜学院的导师和确杰,在那里他荣升为甘丹赤巴。他是六世达赖喇嘛的导师,因而与蒙古拉藏汗之间产生矛盾。在退休后,他驻锡加玉曲德寺,在那里教授弟子们并度过余生。他是林仁波切的第一世转世祖古。


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.

Published December 2010

参考书目

Bstan pa bstan 'dzin. 1992.'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang.Mundgod: Drepung Gomang Library, pp. 88-89.

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Chos sde chen pod pel ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung chos dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs.Lhasa: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 252-253.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1112-1113.

Grags pa mkhas grub.1810.Khri thog bzhi bcu zhi brgyad pa khri chen don grub rgya mtsho’i rnam tharinDga’ ldan khri rabs rnam thar,pp. 31-50 (TBRC digital page number); pp. kha 1-10b (original text page number).

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994.Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02.Lhasa: Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 69.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站