The Treasury of Lives

The Tsike, or Kela Chokling line of incarnations began with the recognition of Konchok Gyurme as one of two incarnations of Chokgyur Lingpa. The line is based at Tsike Monastery. The other incarnation line is the Neten Chokling.

Timeline

Biographies

Chokgyur Lingpa

b.1829 - d.1870

གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་དུ་བྱོན་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་གིས་གཙོ་བོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་ཡོད། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་དང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་རྣམ་གཉིས་དང་ཐུགས་འདྲིས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་ཞེསགྲགས། ཁོང་གི་གཏེར་མ་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ནི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དང་། ཟབ་པ་སྐོར་བདུན། ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་སོགས་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་མ་དེར་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིས་འགྲེལ་པ་ཞིག་ཀྱང་མཛད་ཡོད། གཏེར་ཆེན་འདིས་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་གནས་སྒོ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱེས་ཡོད་པའང་། ཁམས་ཁུལ་གྱི་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ས་བཀྲ་ཆགས་ཚུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མངོན་གསལ་དུ་བཞག་ཡོད་ལ། རྩི་ཀེ་དགོན་དང་གནས་བརྟན་དགོན་གཉིས་ཀྱང་ཕྱག་བཏབ་ཡོད་པའང་། དུས་ཕྱིས་གང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཀེ་ལ་མཆོག་གླིང་དང་གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་ཟུང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་སར་གྱུར་ཡོད་དོ།།