The Treasury of Lives

According to some sources, the Takpu incarnation line is said to begin with Gushri Pelden Dondrub, who was born in the late fourteenth century. An alternate listing traces the first Takpu to the eighteenth century Lobzang Tenpai Gyeltsen. Another title commonly associated with the Takpu incarnations was that of Garwang: Gargyi Wangchuk and Gargyi Wangpo, already used by Lobzang Chokyi Wangchuk, who appears to have been known by this name.

Jampel Tenpai Ngodrub notes that he is the Fourth Gargyi Wangchuk. It seems that either an incarnation is missing from the accepted sequence, or that Tenpai Ngodrub counts Lobzang Tenpai Gyeltsen and not Chokyi Wangchuk as the first "official" Garwang incarnation. The latter explanation would follow today’s usual presentation of the lineage as Tenpai Ngodrub appears to be regarded as the Fourth Takpu incarnation among contemporary Geluk lineage holders. Takpu incarnations are said to have been highly accomplished yogis and are well-known for their pure visions of deities and the ability to travel to various pure lands in order to receive teachings.

Timeline

Biographies

dpal ldan don grub

b.1382 - d.1466

ཆོས་གྲགས་བཟང་པོ་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ཉི་ཤུ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༥༥༢ ནས་༡༥༥༩ བར་ཁྲི་པ་མཛད། སྟག་ཕུ་ཆོས་སྡེ་དང་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་། དེ་ནས་རྒྱུད་སྨད་དང་དགའ་ལྡན་བྱང་བརྩེ་གྲྭ་ཚང་དུ་འཆད་ཉན་སློབ་དཔོན་མཛད། དེ་བཞིན་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་མཁན་པོ་བཅུ་བཞི་པར་མངའ་གསོལ། དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་གནང་བའི་སྐབས་ཁོང་ནས་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་སྐུ་ཐང་དྲས་དྲུབ་མ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གསར་དུ་བཞེངས། 

སྟག་ཕུ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་པདྨ་བཛྲ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་པའི་དངོས་གྲུབ་ལ་ཀུན་གྱིས་སྟག་ཕུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་འབོད་ལ། དགེ་ལུགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞིག་དང་ཕ་བོང་ཁ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་དགེ་རྒན་ཡིན། སྐུ་འཚོ་མུས་ཀྱི་དུས་དུ་ཁམས་དང་དབུས་གཙང་བར་དུ་ཐེངས་མང་པོ་ཕེབས་བཞུད་མཛད། རྣམ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་དག་སྣང་སྐྱེས་ཤིང་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ལ་བགྲོད་ཐུབ་པར་གསུང་། དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྐོར་མང་དུ་ཐོབ། ཁོང་ནི་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྗེས་གནང་གི་ཁོངས་གཏུགས་ས་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་དག་སྣང་ལས་བྱུང་བར་སྣང་།

bstan pa'i dngos grub

b.1876 - d.1935

chos kyi nyi ma

b.1936 - d.1956