The Treasury of Lives

The Kalu Rinpoche incarnation line began when the First Kalu Rinpoche, Karma Rangjung Kunkhyab, was identified as the reincarnation of Jamgon Kongtrul. His seat was Tsadra Rinchen Drak, Jamgon Kongtrul's hermitage and three-year retreat center.

Timeline

Biographies

Jamgon Kongtrul Lodro Taye

b.1813 - d.1899

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངེས་འཛིན་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ནི་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་དང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་གྱི་མིག་དཔེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་ས་སྐྱ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་རྙིང་མའི་གཏེར་སྟོན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་གཉིས་དང་ཟུང་འབྲེལ་སྒོས་གནས་སྒོ་དང་གཏེར་སྒོ་མང་དུ་ཕྱེས་པ་རེད། ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་ཁག་ལ་མཛོད་ཆེན་པོ་ལྔ་ཡོད་ལ། དེ་རུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྣམ་བཞག་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་སོགས་བརྗོད་བྱ་མང་དུ་འདུ་ཞིང་། ཉམས་ལ་ཉེ་བའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཕྱག་ལེན་མང་པོ་ཞིག་ཉར་ཚགས་བྱས་པ་རེད། ཁོང་ནི་ཐོག་མར་སྡེ་དགེའི་དཔལ་སྤུངས་དགོན་དུ་བཞུགས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་སྒྲུབ་སྡེ་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ཕྱག་བཏབ་པས་དེ་ཉིད་ཁོང་གི་གདན་སར་གྱུར། ཁོང་ཚེ་ལས་འདས་རྗེས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་ཕྲེང་མི་འདྲ་བ་འགའ་བྱུང་ཡོད་དེ། གཙོ་ཤོས་དཔལ་སྤུངས་དགོན་གྱི་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་། རྫོགས་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན། འཛི་སྒར་ཀོང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་སོགས་ཡོད།