The Treasury of Lives

The Garchen incarnation line is based at Gar Gon Jangchub Choling Monastery in Nangchen. There is some confusion about the origin of the line. It either began in the thirteenth century when the First Garchen, Ngawang Dondrub, was identified as the reincarnation of the twelfth century Drigung master Gar Dampa Shakya Pel, or these two men were in fact the same, and Gar Dampa is the First Garchen.

Timeline

Biographies

Gar Dampa Chodingpa

b.1180 - d.1240

ཤཱཀྱ་དཔལ་ལམ་མགར་དམ་པ་ཆོས་སྡིངས་ནི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ཆེས་སྔ་ཤོས་ཀྱི་དགོངས་གཅིག་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བ་མཛད་མཁན་དང་། ཙ་རིའི་གནས་སྒོ་འབྱེད་མཁན་བླ་མ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན་པས་སྙན་གྲགས་ཆེ། ཁོང་གིས་ཆོས་སྡིངས་དགོན་དང་ཚེ་མཇུག་དུ་རིན་ཆེན་གླིང་གཉིས་ཕྱག་བཏབ་ཅིང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གྲགས།