The Treasury of Lives

The Adzom Drukpa incarnation line has its seat at Adzom Gar in Pelyul. The First Adzom Drukpa, Drodul Pawo Dorje was a major Nyingma figure of late nineteenth century Kham.

Timeline

Biographies

ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ནི། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཆེ་བའིསྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་སྨད་དུ་བྱོན་པའི་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁོང་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུངས་སའི་ཉེ་འགྲམ་ཁམས་ཁྲོམ་ཐར་དུ་ཨ་འཛོམ་སྒར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཕྱག་བཏབ་ཡོད་དོ།།