The Treasury of Lives

ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷདྲ་ནི་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙྭ་བ་རིན་ཆེན་སེངྒེས་བོད་དུ་གདན་དྲངས་པའི་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གྱི་པཎྜིཏ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༢༠༤ ལོར་དགུང་ལོ་ང་དགུའམ་དོན་བརྒྱད་ཐོག་བོད་དུ་བྱོན་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༢༡༤ ལོར་ཕྱིར་མ་ཕེབས་པའི་བར་ལོ་བཅུ་བོད་ནང་བཞུགས། འགྲོ་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་གཙང་ཁུལ་དུ་བསྐྱངས་ཤིང་། དེའི་ནང་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་གནད་ཆེ་བ་ནི་ས་སྐྱ་པཎྜིཏ་ལ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དང་། ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙྭ་བ་ལ་མན་ངག དཔྱལ་ལོ་ཙྭ་བ་ལ་རྒྱུད། གཙང་སོ་བ་བསོད་ནམས་མཛེས་ལ་འདུལ་བ་བཅས་གནང་བའི་སྒོ་ནས་བརྒྱུད་པ་གལ་ཆེ་བ་བཞི་གསར་དུ་གཏོད་པ་དེ་ཡིན། 


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published July 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang 'phrin las and Bkra shis dbang 'dus. 1997. Zhar byung re'u mig bzhi pa / paN chen sdom brgyud. In Bod kyi rig gnas dang lo rgyus kyi re'u mig, pp. 165-165. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang. TBRC W11825.

Bsod nams dpal bzang po. Sa'i steng na 'gran zla dang bral ba kha che pandi ta shakya shri bhadra'i rnam thar.

Chos kyi bzang po. N.d. Kha che paN chen gyi rnam thar rin po che'i phreng ba. Unpublished dbu med manuscript. TBRC W25588.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002. Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, p. 2284.

Jackson, David. 1990. Two Biographies of Śākyaśrībhadra: The Eulogy by Khro phu Lo tsā ba and its "Commentary" by Bsod nams dpal bzang po. Stuttgard: Franz Steiner Verlag.

'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. 1975-1976. PaN chen shAkya shrI'i gsol 'debs sogs. In Rgya chen bka' mdzod, vol. 2, pp. 183-216. Paro: Ngodup. TBRC W21808.

Khro phu lo tsA ba byams pa'i dpal. 2004. Kha che paN chen gyi rnam thar rin po che'i phreng ba. In Sa skya pa'i bla ma kha shas kyi rnam thar dang sa skya pa min pa'i bla ma kha shas kyi rnam thar, pp. 1-83. Kathmandu: Sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang. TBRC W1KG4275.

Mkhyen brtse'i dbang po. 1977-1980. Ma hA paN+Di ta shA kya shrI la bsngags pa dad pa'i ut+pela. In Gsung 'bum/mkhyen brtse'i dbang po, vol. 1, pp. 169-171. Gangtok: Gonpo tseten, 1977-1980. TBRC W21807.

Rdo rje rin chen. 1999. Kha che paN chen spyan drangs pa. In Gangs can bod yul du springs pa'i 'phrin yig, vol. 1, pp. 64-80. Zhang kang: Zhang kang then mA dpe skrun khang. TBRC W25254.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas.

shAkya mchog ldan. 1995. Kha che pan chen shAkya shrI'i bstod pa lha'i rnga dbyangs. In Gsung 'bum/_shAkya mchog ldan, vol 16, pp. 566-567. Delhi: Nagwang Topgyel. TBRC W23200.

Tucci, Giuseppe. 1949. Tibetan Painted Scrolls. Rome: La Libreria dello Stato, vol. 2, pp. 334‑336.

Van der Kuijp, Leonard W. J. 1995. "Two Biographies of Sakyasribhadra, The Eulogy of Khro phu Lo-tsa-ba and its "Commentary" by bSod-nams-dpal-bzang-po: Texts and Variants from Two Rare Exemplars Preserved in the Bihar Research Society, Patna, a Review Article." Journal of the American Oriental Society.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།