The Treasury of Lives

གཡག་སྡེ་པཎ་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་དར་རྒྱས་ནི་ས་སྐྱ་པའི་མཁས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཨེ་ཝམ་དགོན་ཕྱག་འདེབས་མཁན་ཡིན། ཁོང་གིས་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་དང་། ཞྭ་དམར་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ། དོལ་པོ་པ། ཀློང་ཆེན་པ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་དུས་སྐབས་དེའི་མཁས་གྲུབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ལས་ཐོས་བསམ་མཛད་པར་གྲགས།


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published February 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1570-1572.

Khu byug. 2004.G.yag sde paN chen dang sa skya'i bla ma bsod rgyal gnyis kyis dpang lo'i dbu ma'i khrid rgyun gyi 'chad nyan mdzad pa. InBod kyi dbu ma'i lta ba'i 'chad nyan dar tshul blo gsal mig 'byed, pp. 174-175. Beijing: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang.

Mi nyag mgon po. 1996-2000.G.yag sde paN chen brtson 'grus dar rgyas kyi rnam thar mdor bsdus. InGangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 1, pp. 87-91. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 532-536.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།