The Treasury of Lives

འཁྲུལ་ཞིག་སེངྒེ་རྒྱབ་པ་ནི་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཏིག་ གི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེ ན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གུ་རུ་ཇོ་འབེར་གྱི་སློབ་མ་དང་། མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཡིན།


Jakob Leschly is a translator and practitioner, studying primarily under Dilgo Khyentse Rinpoche, Pema Wanggyal Rinpoche, and Dzongsar Khyentse Rinpoche. He completed a three year retreat in 1984.

Published August 2007

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bell, Charles. 1931. Religions of Tibet. Oxford: Oxford University Press, p. 75.

Nyoshul Khenpo. 2005. A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication, pp. 90-91.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 195-196 (where his name is given “'khrul zhig seng ge rgyal pa”).

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo. Beijing: China Tibetan Publishing House, pp. 229-230.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།