The Treasury of Lives

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ཞེ་བཞི་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༦༨༢ ནས་༡༦༨༥ བར་ཁྲི་པ་མཛད། ཁོང་ཨ་མདོར་སྐུ་འཁྲུངས། འབྲས་སྤུངས་དང་རྒྱུད་སྨད་བཅས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་སྟེ་དེར་མཁན་པོར་མངའ་གསོལ། དེ་ནས་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས། དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་གནང་བའི་སྐབས་ཁོང་གིས་དགའ་ལྡན་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ཉམས་གསོ་མཛད། རྗེས་སུ་སོག་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་ལ་ཕེབས།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.

Published December 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 1992. 'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang. Mundgod: Drepung Gomang Library, pp. 85.

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Chos sde chen pod pel ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung chos dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs. Lhasa: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 239-240.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 68-69.

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994. Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02. Lhasa: Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, pp. 68.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།