The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published September 2016

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu po. 2004. Pal yul rnam rgyal byang chub chos gling. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 84-94. TBRC W27022.

O rgyan brtson 'grus. 1999. Dar thang dgon pa'i ldan rabs. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, pp. 151-159. TBRC W20028.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།