The Treasury of Lives

སེངྒེ་ཤེས་རབ་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་རྒན་རབས་པའི་གྲས་ལས་མཉམ་མེད་སེངྒེ་དགུ་ཞེས་གྲགས་པ་ལས་བཞི་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ར་ལུང་དགོན་གྱི་ཁྲི་པའི་འགན་བཞེས་མ་མྱོང་ནའང་། ར་ལུང་དགོན་གྱི་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་གཉིས་ལས་ཐོས་བསམ་མཛད། ཁོང་གི་གདན་ས་གཙོ་བོ་ནི་བར་འབྲོག་རྡོ་རྗེ་གླིང་ཡིན།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published February 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa seng+ge. 1975 (1771). Rdo rje gling pa seng+ge shes rab kyi rnam thar. In Rwa lung dkar brgyud gser ’phreng. Pelampur: SNGP, vol 2, pp. 185‑233.

Sgrub sprul phrin las rgya mtsho. 2009. Gdams ngag bka’ rgya can lnga yi bla ma brgyud pa’i rnam thar dad gsum chu gter ’phel byed ngo mtshar lza ba’i me long. Swayambhu: Shree Gautam Buddha Vihara, pp. 150-152.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།