The Treasury of Lives

སྟག་མཚེར་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྐལ་བཟང་ནི་སྐུ་འབུམ་དགོན་གྱི་ཁྲི་རབས་ཉེ་དགུ་པ་ཡིན།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published February 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang tshul khrims rgya mtsho. 1982.Sku 'bum gdan rabs. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, p. 257.TBRC W19838.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 752-753.TBRC W19801.

Mgon po dbang rgyal. 2000. Rgyal rabs lo tshigs shes bya mang 'dus mkhas pa'i spyi nor. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 366.TBRC W21015.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།