The Treasury of Lives

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཀརྨ་པཀྵི་ནི་མཉམ་མེད་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་དམ་ཀམ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། གདན་ས་ནི་བོད་སྟོད་ལུང་མཚུར་ཕུ་དགོན་པར་བྱས། མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་གྲགས་དགོན་པའི་ཁྲི་པ་གནང་བའི་རྗེས་ཀརྨ་པཀྵི་ཁྲི་པ་མཛད་དེ་དགོན་པ་བདག་གིར་བཞེས། སོག་པོ་གོང་མས་ཁོང་ལ་ཀརྨ་པཀྴི་སྟེ་གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་ཀརྨ་པ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་དུས་ནས་ཀརྨ་པཀྵིའི་རྣམ་པར་ཡང་སྲིད་བྱོན་རྒྱུའི་ལུང་བསྟན་ཇི་བཞིན་དུ་ཕེབས་པས་ཁོང་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ཡོད་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲོལ་ནི་རྗེས་ཙམ་ལ་དར་ཞིང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལུགས་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ཏེ་རང་རང་གི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲོལ་ཞིག་གསར་དུ་བྱུང་། 


Michelle Sorensen is Assistant Professor in the Philosophy and Religion Department at Western Carolina University. She completed her PhD in Indo-Tibetan Buddhist Studies at Columbia University in 2013.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dpa' bo gtsug lag phreng ba. 2003. Chos 'byung mkhas pa'i dga' ston.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002. Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 30-31.

Kapstein, Matthew T. 2000. The Tibetan Assimilation of Buddhism: Conversion, Contestation and Memory. New York: Oxford UP.

Karma Pakshi. 1978. Autobiographical Writings of the Second Karmapa Karma Pakshi and a work called Spyi Lan Ring mo — a defence of the Bka' brgyud pa teachings addressed to G.yag sde Paṇ chen. Gangtok: Gonpo Tseten.

Jackson, David. 2009. "The Black Hats of the Karmapas." In Patron and Painter; Situ Paṇchen and the Revival of the Encampments Style, pp. 39-69. New York: Rubin Museum of Art.

Manson Charles. 2022.The Second Karmapa Karma Pakshi: Tibetan Mahāsiddha. Boulder: Shambhala.

Manson, Charles. 2009. "Introduction to the Life of Karma Pakshi (1204/6-1283). Bulletin of Tibetology 45, no. 1, pp. 25-52.

Mkha' spyod dbang po. 1978. Karma pa chen po'i rnam thar bsam yas lha'i rnga chen. In The collected writings (gsun 'bum) of the second zwa-dmar mkha'-spyod-dban-po, vol. 2, pp. 1-87. Gangtok: Gonpo Tseten.

Richardson, Hugh. 1958-1959. "The Karma-pa Sect." Journal of the Royal Asiatic Society, no. 3 and 4: 139-164, no. 1 and 2, pp. 1-18.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. Delhi: Motilal Banarsidas.

Si tu Paṇ chen Chos kyi 'byung gnas and 'Be lo Tshe dbang kun khyab. 1972. History of the Karma Bka' brgyud pa Sect. New Delhi: D. Gyeltsen & Kesang Legshay, vol 1, pp. 75-159.

Tucci, Giuseppe. 1949. Tibetan Painted Scrolls. Rome: La Libreria dello Stato.

Van der Kuijp, Leonard. 1995. "'Baghsi' and Baghsi-s in Tibetan Historical, Biographical and Lexicographical Texts." Central Asiatic Journal, vol. 39, pp. 275-302.

Ye shes rdo rje, et al. 1996-2000. Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. Volume 2, 59-61. Peking: krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang. (TBRC W25268.)

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།