The Treasury of Lives

སངས་རྒྱས་ཡར་བྱོན་ཤེས་རབ་བླ་མ་ནི་སྟག་ལུང་དགོན་པའི་མཁན་རབས་གསུམ་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་རིན་ཆེན་གསེར་དངུལ་ལས་བྱས་པའི་སྐུ་བརྙན་གྲངས་ལས་འདས་པ་གསར་བཞེངས་མཛད་དེ་དགོན་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཟམ་མ་ཆད་པར་གནང་། ས་སྐྱ་དང་ཐུགས་ཐག་ཉེ་ཞིང་། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུའི་ཐོག་མཇལ།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published July 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002.Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, p. 2287.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 765-766.

Gtsug lag 'phreng ba. 1980.Chos 'byung mkhas pa'i dga' ston. New Delhi: Karmapae Chodhey Gyelwae Sungrab Partun Khang, vol. I, p. 854.5.

Kossak, Steven, and Jane Casey Singer. 1998.Sacred Visions: Early Paintings from central Tibet. New York: Metropolitan Museum of Art, p. 130.

Ngag dbang bstan pa'i nyi ma. 1830.Dpal stag lung pa'i chos srid kyi byung tshul zur tsam brjod pa ngo mtshar kun gsal me long. TBRC W22715.

Petech, Luciano. 1990.Central Tibet and the Mongols -- The Yuan- Sa-skya Period of Tibetan History. Rome: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, pp. 17-18.

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 627-629.

Stag lung ngag dbang rnam rgyal. 1992 (1609).Chos 'byung ngo mtshar rgya mtsho. Lhasa: Bod ljong bod yig dpe rnying dpe skrun khang, pp. 269-302.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།