The Treasury of Lives

སངས་རྒྱས་དབོན་གྲགས་པ་དཔལ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༢༧༦ ལོར་རི་བོ་ཆེ་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་མཁན་གྱི་བླ་མ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༢༩༦ བར་དགོན་པའི་མཁན་རབས་དང་པོ་མཛད། ཁོང་སངས་རྒྱས་ཡར་བྱོན་གྱི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༢༧༢ ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་༡༢༧༣ ལོར་ཁོང་གི་སྐུ་ཚ་བཀྲ་ཤིས་བླ་མས་ཁོང་སྟག་ལུང་དགོན་པ་ནས་བཙན་འབུད་མ་བྱས་ཀྱི་བར་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཡུན་ཙམ་གནང་། སངས་རྒྱས་དབོན་གྲགས་པ་དཔལ་ནི་སྒམ་པོ་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པར་བཤད།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published July 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bshes gnyen tshul khrims. 2001.Lha sa'i dgon tho rin chen spungs rgyan. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p. 197.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1741-1742.

Khetsun Sangpo. 1973.Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: LTWA, vol. 3, p. 386.

Kossak, Steven, and Jane Casey Singer. 1998.Sacred Visions: Early Paintings from central Tibet. New York: Metropolitan Museum of Art, p. 130.

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 650-652.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།