The Treasury of Lives

Dominique Townsend is an assistant professor of religion at Bard College.

Published July 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu bo. 2002. Gsung ngag rin po che lam 'bras bla ma brgyud pa'i rnam thar kun 'dus me long. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 92-94.

Sangs rgyas phun tshogs. 1985 (17th c.) Dpal e waM chos ldan gyi gdan rabs nor bu'i phreng bzhes bya ba zhugs Dehradun: Sakya Center. Pp. 21-25.

Jackson, David. 2010. The Nepalese Legacy in Tibetan Painting. Seattle: University of Washington Press.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།