The Treasury of Lives

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བཟང་ནི་རྗེ་དོལ་པོ་པ་ཆོས་རྗེ་ཡབ་སྲས་བཅུ་བཞི འི་ཡ་གྱལ་ཡིན། དང་ཐོག་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ གསན་བསམ་དཔྱིས་ཕྱིན་མཛད། དོལ་པོ་པས་མཛད་པའི་ངེས་དོན་རྒྱ་ མཚོ་གཟིགས་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གི་ སར་ཕེབས་ཏེ་ཐུན་མིན་གྱི་ཆོས་མང་ དུ་གསན། དེ་ནས་བོད་དབུས་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོ ག་དགོན་དང་། ཀ་ལ་པ་རི་ཁྲོད་སོགས་སུ་བཞུགས་ནས་ཆོ ས་མང་དུ་གསུངས། སྐུ་ཚེའི་དུས་ཡུན་ཕལ་ཆེ་བར་དཔལ་ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། རྣལ་འབྱོར་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ གི་ཉམས་ལེན་མཛད།


Cyrus Stearns is a scholar based in Washington State, USA. He received his Ph.D. from the University of Washington in 1996.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Gyal ba jo bzang dpal bzang po. 1992. Chos kyi rje kun mkhyen chen po yab sras bco lnga'i rnam thar nye bar bsdus pa ngo mtshar rab gsal. In The 'Dzam-thang Edition of the Collected Works (Gsung-'bum) of Kun-mkhyen Dol-po-pa Shes-rab rgyal-mtshan, Delhi: Shedrup Books, vol. 1: 559–629, pp. 619–23. The same work has also been published in Byang sems rgyal ba ye shes. 2004. Dpal ldan dus kyi 'khor lo jo nang pa'i lugs kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, 2004, 143–209.

Ngag dbang blo gros grags pa. 1992. Dpal ldan jo nang pa'i chos 'byung rgyal ba'i chos tshul gsal byed zla ba'i sgron me. Koko Nor: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 1992.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།