The Treasury of Lives

སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འཕྲིན་ལས་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་པདྨ་གླིང་པའི་ཚ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། པདྨ་གླིང་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་འཛིན་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་སྒང་སྟེང་དགོན་ཕྱག་བཏབ།


Karma Rigzin is a researcher at the Institute of Language and Culture Studies.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dge 'dun rin chen. 1976.Lho 'brug chos 'byung. Thimphu: Gges don zung 'jug grub pa'i dga' tshal.

Sgang steng sprul sku. 2009. Sgang steng gsang sngags chos gling dgon pa’i bla bgyud rim byon.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།