The Treasury of Lives

བོད་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་གྱི་ཐོག་མ་མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ནི་བོད་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་ལྷོ་བྲག་ཕྱོགས་སུ་འཚོ་གཞེས་གནང་མྱོང་ཞིང་། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་དྲག་པོ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྩ་བའི་གཞུང་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་སོགས་མང་པོ་གཏེར་ནས་བཏོན་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་གིས་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་གཏེར་ནས་བཞེས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྷ་སྐལ་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཞིང་། གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་པདྨའི་རྣམ་ཐར་སྔ་ཤོས་དེ་གཏེར་སྟོན་འདི་ཡིས་མཛད་ཡོད་པའི་ནང་དུའང་། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བོད་དུ་བྱོན་ཚུལ་དང་། གང་དེས་བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་། བོད་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཟབ་གཏེར་མང་པོ་སྦས་པ་སོགས་གསལ་ལོ།།


Daniel Hirshberg is an associate teaching professor of Tibetan and Himalayan studies and an associate faculty director in the Center for Asian Studies at the University of Colorado, Boulder. He is the author of Remembering the Lotus-Born: Padmasambhava in the History of Tibet’s Golden Age (Wisdom Publications, Studies in Indian and Tibetan Buddhism, 2016), which won Honorable Mention for the E. Gene Smith Book Prize from the Association for Asian Studies.

Published April 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Chos kyi 'od zer, Myang ston bsod nams seng ge, and Mi 'gyur rdo rje. 1978. Sprul sku mnga' bdag chen po'i skyes rabs rnam thar dri ma med pa'i bka' rgya can la ldeb. In Bka' brgyad bder gshegs 'dus pa'i chos skor, vol. 1, pp. 1-163. Gangtok: Lama Sonam Tobgay Kazi.

Dudjom Rinpoche. 1991. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Trans. Gyurme Dorje. Boston: Wisdom Publications.

Germano, David. 2005. "The Funerary Transformation of the Great Perfection (Rdzogs chen)." Journal of the International Association of Tibetan Studies, vol. 1, pp. 1-54.

Hirshberg, Daniel A. 2016. Remembering the Lotus Born. Boston: Wisdom.

'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. 1976. Gter ston brgya rtsa. In Rin chen gter mdzod chen mo v.1 pp. 291-759. Paro: Ngodrup and Sherab Drimay, p. 47A.6 ff.

Karma mi 'gyur dbang rgyal. 1978. Gter bton brgya rtsa'i mtshan sdom gsol 'debs chos rgyal bkra shis stobs rgyal gyi mdzad pa'i 'grel pa lo rgyus gter bton chos 'byung. Darjeeling: Taklung Tsetrul Rinpoche Pema Wangyal, Orgyen Kunsang Chokhor Ling, p. 18.2 ff.

Kong sprul blo gros mtha' yas. 1976-80. Zab mo'i gter dang gter ston grub thob ji ltar byon pa'i lo rgyus mdor bsdus bskod pa rin chen baiḍūrya'i phreng ba. In Rin chen gter mdzod chen mo, vol. 1, pp. 291-645. Paro: Ngodrup and Sherab Drimay,

Myang ston rig 'dzin lhun grub 'od zer. 1979. Bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i gter ston myang sprul sku nyi ma 'od zer gyi rnam thar gsal ba'i me long. In Bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i chos skor, vol. 2, pp. 199-381. Paro: Lama Ngodrup.

Myang ston rig 'dzin lhun grub 'od zer. 1985. Mnga' bdag myang nyi ma 'od zer gyi rnam thar gsal ba'i me long. In Mnga' bdag bla ma brgyud pa'i rnam thar: The Biographies of the Early Masters in the Transmission Lineage of the Bka' brgyad bde gshegs 'dus pa Teachings Revealed by Mnga' bdag myang ral nyi ma 'od zer, pp. 1-163. Mandi: Sherab Gyaltsen Lama and Acharya Shedub Tenzin.

So ston and Dpon yes. 1977. Sras mnga' bdag chos rje 'gro ba'i dgon po'i rnam thar yid bzhin nor bu'i phreng ba. In Bka' brgyad bde gshegs bsdus pa'i chos skor, vol. 1, pp. 13-85. Dalhousie: Damchoe Sangpo.

So ston and Dpon yes. 1979-80. Sras mnga' bdag chos rje 'gro ba'i dgon po'i rnam thar yid bzhin nor bu'i phreng ba. In Bka' brgyad bde gshegs bsdus pa'i chos skor, vol. 2. Pp. 383-465. Paro: Ngodrub.

So ston and Dpon yes. 1985. Sras mnga' bdag chos rje 'gro ba'i dgon po'i rnam thar yid bzhin nor bu'i phreng ba. In Mnga' bdag bla ma brgyud pa'i rnam thar: The Biographies of the Early Masters in the Transmission Lineage of the Bka' brgyad bde gshegs 'dus pa Teachings Revealed by Mnga' bdag myang ral nyi ma 'od zer, pp. 166-245. Mandi: Sherab Gyaltsen Lama.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།