The Treasury of Lives

Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published October 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mu bo. 2002. " Ngag dbang bsod nams rgyal mtshan." InGsung ngag rin po che lam 'bras bla ma brgyud pa'i rnam thar kun 'dus me long, pp. 122-125. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W23724.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།