The Treasury of Lives

ངག་དབང་ནོར་བུ་ནི་ཤྲཱི་སེངྷ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་རབས་ཉེར་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་གཉིས་ཀྱི་བུ་སློབ། རྫོགས་ཆེན་གྲུབ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་ཡབ་དང་ཨ་གྲོའི་མཁན་ཆེན་ཏེ་ཤྲཱི་སེངྷ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནུ་བོ་ཡིན། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published February 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. "Mkhas grub ngag dbang nor bu (mkhan rabs 25)" InSnga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 463-465. Beijing: Krong go'i bod rigs dpe skrun khang.TBRC W27401

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།