The Treasury of Lives

བིས་པ་མི་ཕམ་ཟླ་བ་ནི་ཨ་མདོ་ཡུལ་གྱི་དགེ་ལུགས་དགོན་སྡེ་གཙོ་ཤོས་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གདན་རབས་ཉེར་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་ལ་དེང་གི་ཆར་ཡང་གདེང་འཇོག་མཐོན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Brag dgon bstan pa rab rgyas. 1992.Mdo smad chos 'byung.Lanzhou: Kan-su'u mi dmangs dpe skrun khang, p. 319.

Blo bzang chos grags and Bsod nams rtse mo. 1988-1989.Gangs ljongs mkhas dbang rim byon gyi rtsom yig gser gyi sbram bu,vol 3, p.38.Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Don rdor dang bstan 'dzin chos grags kyis bsdusgrig byas. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, p.853.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1082.

'Jigs med theg mchog. 1988.Rong bo dgon ba′i gdan rabs. Xining: Mtsosngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 228-233.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།