The Treasury of Lives

མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་གི་རྙིང་མའི་བླ་མ་སྔ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་བལ་པོ་གློ་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཁོང་གི་སྐུ་གཅུང་ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཕེབས་ཤིང་བྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྐོར་སྤེལ། འདུལ་ཁྲིམས་གཅེས་པའི་སྲོག་ལྟར་བསྲུངས་ཤིང་། རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་སོགས་གསུང་རྩོམ་མང་དུ་མཛད་པས་སྙན་གྲགས་ཆེ། 


Harry Einhorn works at the Rubin Museum of Art and is a composer and performer whose pieces have been performed in New York and elsewhere.

Published May 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004. "Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal rdo rje." In Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo, pp. 215-219. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang. TBRC W27401.

Dri med 'od zer. 1973. " PaN chen pad+ma dbang rgyal gyi sku brnyan." In Gsung thor bu dri med 'od zer (a 'dzom par ma ldi lir bskyar par brgyab pa), vol. 2, p. 192. Delhi: Sanje Dorje. TBRC W12829.

Dudjom Rinpoche Jikdrel Yeshe Dorje. 1991. "Ngari Paṇchen Pema Wangyel." Trans. Gyurme Dorje and Matthew Kapstein. In The Nyingma School of Tibetan Buddhism, pp. 805-808. Boston: Wisdom Publications.

Jamgon Kongtrul Lodro Taye. 2011. "Padma Wangyal Dorje." Trans. Yeshe Gyamtso. In The Hundred Tertons, pp. 229-32. Woodstock: KTD Publications.

'Jigs bral ye shes rdo rje. 1996. "Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal rdo rje." In

Bdud 'joms chos 'byung, pp. 474-478. Chengdu: si khron mi rigs dpe skrun khang. TBRC W20827

Mkhyen brtse'i dbang po. 1977-1980. "'Jam mgon sprul pa'i sku pad+ma dbang rgyal rdo rje la gsol 'debs pa dad pa'i me tog mngon par g.yo ba." In 'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po bka' 'bum, vol. 1, pp. 214-218. Gangtok: Gonpo Tseten. TBRC W21807

Padma 'phrin las. 1972. "Mnga' ris kyi paN chen pad+ma dbang rgyal gyi rnam thar." In Bka' ma mdo dbang gi bla ma brgyud pa'i rnam thar, pp. 304-335. Leh: S.W. Tashigangpa. TBRC W21523.

Yangthang Tulku Rinpoche. 1996. Introduction to Perfect Conduct: Ascertaining the Three Vows. By Ngari Panchen Pema Wangyi Gyalpo, pp. xv-xviii. Boston: Wisdom Publications.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།