The Treasury of Lives

ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ནི་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་ཉེར་དགུ་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ ༡༦༨༥ ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ ༡༧༡༡ ལོའི་བར་གདན་ས་བསྐྱངས།


Dirk Schmidt holds an MA in Buddhist Studies and currently lives in Asia studying Tibetan language. He can be reached at cloudedcat.com.

Published November 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Byams pa nam mkha' bsam grub. 1984. Sa skya pa chen po sngags 'chang ngag dbang kun dga' bkra shis kyi rtogs brjod rin po che 'dus pa rgya mtsho. Rajpur: Sakya Centre. TBRC W1KG12274

Mkhan po bsod nams rgya mtsho. 2011. Gdan rabs ngo mtshar bang mdzod by mkhan po bsod nams rgya mtsho. Dehradun: Sakya College, pp. 371-376.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།