The Treasury of Lives

བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཨ་མདོ་རྫོང་དཀར་དགོན་གྱི་རྫོང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུའམ་མ་ཎི་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published September 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1273-1274.TBRC W19801.

'Jigs med dam chos rgya mtsho. 2006?'Phags pa rigs gsum mgon po'i sprul ba'i bkod pa las brtsams pa'i gtam chos rdzong dkar po'i rna rgyan. InGsung 'bum / 'jigs med dam chos rgya mtsho, vol. 3, pp. 3-82. Rong po dgon chen, pp. 24-33.TBRC W00EGS1017401.

'Jigs med theg mchog. 1988.Rong bo dgon mchen gyi gdan rabsrdzogs ldan gtam gyi rang sgra. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, pp. 446-447.TBRC W27315.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།