The Treasury of Lives

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ནི་རྔ་ཡུལ་སྒོ་མང་དགོན་གྱི་གདན་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཡིན་ལ། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དང་ལྷ་ས་རུ་ཐོས་བསམ་མཛད།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published June 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog shes rab. 2004.Dge ldan rtsis kyi bstan bcos dpag bsam ljon pa. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 29.

Minyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 739 -742.

Yon tan rgya mtsho. 2000.Rnga yul sgo mang dgon gyi gdan rabs. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 102-105.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།