The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982.Mdo smad chos ‘byung. Lanzhou: kan sua’u mi rigs dpe skrun khang.

'Brug thar. 2002.Mdo smad byang shar gyi bod kyi 'tsho ba shog pa'i lo rgyus dang rig gnas bcas par dpyad pa. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Dbal mang 02 dkon mchog rgyal mtshan. 1987.Bla brang bkra shis 'khyil gyi gdan rabs lha’i rnga chen. Lanzhou: Kan sua’u mi rigs dpe skrun khang.

Sonam Dorje
April 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།