The Treasury of Lives

བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ཞེ་དགུ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༧༠༨ ནས་༡༧༡༤ བར་ཁྲི་པ་མཛད། ཅོ་ནེ་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་། རྗེས་སུ་སེ་ར་དགོན་པ་དང་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་གཞུང་ཆེན་མོར་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། ཁོང་སེ་ར་དགོན་པའི་དབུ་ཆོས་མཛད། དེ་ནས་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོར་ཕེབས། རྗེས་སུ་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེའི་མཁན་པོ་གནང་སྟེ་དགའ་ལྡན་གྱི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། ཁོང་ཁྲི་པ་གནང་བའི་སྐབས་དགོན་པ་གསར་རྒྱག་དང་། སྐུ་འདྲ་གསར་བཞེངས། དར་ཆེན་སྒྲེང་འཛུགས་སོགས་བསྟན་པར་སྨན་པའི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས། 


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published December 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 1992. 'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang. Mundgod: Drepung Gomang Library, pp. 88-89.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 496-498.

Grags pa mkhas grub.1810. Khri thog bzhe bcu zhe dgu pa khri chen shar rtse blo bzang dar rgyas kyi rnam thar in Dga’ ldan khri rabs rnam thar, pp. 51-70 (TBRC digital page number); pp. ga 1-10b (original text page number).

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994. Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02. Lhasa: Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 70.

Samten Chhosphel
December 2010

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།