The Treasury of Lives

སློབ་དཔོན་གཙང་པ་འཇམ་སེང་ནི་ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་དང་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཁམས་སུ་ཤར་སྐྱོ་དགའ་ལྡན་ཞེས་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཕྱག་འདེབས་མཛད་པ་ཡིན།


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published November 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W27020.

Tshe dbang rgyal. 1994.Gtsang pa 'jam seng sogs. InLho rong chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, p. 442.TBRC W27302.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།