The Treasury of Lives

Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published June 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Mkhas mchog sga leb dang/ gsum pa stag leb byang rgyal ba. In Chos sde chen po dpal ldan 'bras spung bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs, vol. 1, pp. 27-28. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang. TBRC W28810.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།