The Treasury of Lives

Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 441-443.

Gtsang smyon he ru ka. 1971. Bde mchog mkha' 'gro snyan rgyud (Ras chung snyan rgyud). Leh: S. W. Tashigangpa, vol. 1, part B, p. 95 ff.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།