The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published March 2018

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. Gangs ljongs skyes ma'i lo rgyus sbyi bshad. 2003. Lha sa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 128-129. TBRC W29229.

Blo gros grags pa. Jo nang chos 'byung zla ba'i sgron me. 1992. 1 vols. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 274. TBRC W19816.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།