The Treasury of Lives

གཏེར་ཆེན་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་ནི་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་རྙིང་མའི་གཏེར་སྟོན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ལ་དཔའ་བོ་གཏེར་སྟོན་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཁོང་གིས་བཏོན་པའི་གཏེར་ཆོས་གཙོ་ཤོས་ནི་བསམ་ཡས་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་ནས་བཏོན་པའི་བཻ་རོ་སྙིང་ཐིག་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་དུ་བསྡུས་ཡོད།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published March 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 497-498.

’Jam mgon kong sprul blo gros mtha’ yas. 2007.Gter ston brgya rtsa.InRin chen gter mdzod chen mo, vol. 1, pp. 477-481. New Delhi: Shechen.

Khetsun Sangpo. 1973.Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: LTWA, Vol. 3, pp. 586.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།