The Treasury of Lives

བསམ་སྡིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་མོ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་བཟུང་སྟེ་བསམ་སྡིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་མཚན་ཐོབ། ཁོང་གིས་ཡར་འབྲོག་དཔོན་རིགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་སྡིངས་དགོན་རྙིང་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་པས། དེ་ཉིད་ཁོང་གི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་སར་གྱུར་པ་རེད།


Hildegard Diemberger is Senior Associate in Research, Mongolia and Inner Asia Studies Unit at Cambridge University.

Published April 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Diemberger, Hildegard. 2007. When a Woman becomes a Religious Dynasty: the Samding Dorje Phagmo of Tibet. New York: Columbia University Press.

Dpal 'chi med 'od zer (16th/17th century). Dpal de kho na nyid dus pa las bo dong chos 'byung gsal byed sgron me zhes bya ba dpal thams cad mkyen pa 'chi med 'od zer gyis mdzad pa (six­teenth century). Manuscript of 35 folios kept at Bodong E monastery.

'Gyur med bde chen. 1982. Thang rgyal rnam thar. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang. W21690

Sørensen, P. and G. Hazod. 2005. Thundering Falcon: An Inquiry into the History and Cult of Khra-'brug, Tibet's First Buddhist Temple. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།