The Treasury of Lives

ཨ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཨ་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་སྤྱི་ལོ ༡༨༢༣ ལོར་ཨ་མདོ་རྔ་བ་རུ་འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་གླིང་ཕྱག་བཏབ།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published May 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Minyak mgon po. 1996.Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 659-664.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།