The Treasury of Lives

ཁྲི་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་སོ་ལྔ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༦༢༩ ནས་༡༦༣༧ བར་ལོ་ངོ་དགུའི་རིང་ཁྲི་པ་མཛད། སྐྱིད་ཤོད་དགོན་སོགས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་། གསང་ཕུ་ར་བ་སྟོད་དང་། རྒྱུད་སྟོད། དེ་བཞིན་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་། དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་བཅས་སུ་འཆད་ཉན་སློབ་དཔོན་མཛད། ཁོང་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཡོངས་འཛིན་དང་། དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲིར་མ་ཕེབས་པའི་གོང་དུ་རྒྱུད་སྟོད་དང་། རིན་ཆེན་གླིང་། གསང་ཕུ་ར་བ་སྟོད་སོགས་དགོན་པ་ཁག་གཅིག་གི་མཁན་པོའང་མཛད།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Chos sde chen pod pel ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung chos dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyang.Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 79-80.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 630-632.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 310-311.

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994.Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02.Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 66.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698).Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 90-91.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།