The Treasury of Lives

མཁན་ཆེན་ལུང་རིག་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་བུ་སློབ་ཐུ་བོའི་གྲས་ཡིན་ལ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་དགེ་རྒན་ཡིན། ཇོ་ནང་གི་དུས་འཁོར་དང་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཆོས་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན།


Cyrus Stearns is a scholar based in Washington State, USA. He received his Ph.D. from the University of Washington in 1996.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Ngag dbang blo gros grags pa. 1992. Dpal ldan jo nang pa'i chos 'byung rgyal ba'i chos tshul gsal byed zla ba'i sgron me. Koko Nor: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 1992, p. 41.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།